Warunki wynajmu

ARSEN Wypożyczalnia Samochodów Sp. z o.o.

 

OGÓLNE WARUNKI NAJMU POJAZDÓW

 

Najemca wpłaca kaucję w formie i kwocie określonej na str.1 Umowy. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Najmu(OWN) i Cennikiem Wypożyczalni  ARSEN.

 1. Pojazd użytkowany przez Najemcę jest ubezpieczony w zakresie AC, OC i NW. Ubezpieczenie wliczone jest w cenę najmu pojazdu.
 2. Najemca oświadcza, że otrzymał pojazd w dobrym stanie technicznym, czysty, wraz z wyposażeniem i zobowiązuje się zwrócić go w określonym Umową czasie i miejscu wraz z otrzymanym wyposażeniem, i  w  nie pogorszonym stanie.
 3. Przedłużenie najmu musi być uzgodnione telefonicznie i zatwierdzone pisemnie (wystarczy SMS, e-mail lub faks) przez przedstawiciela ARSEN, co najmniej 4 godziny przed upływem terminu Umowy. Po uzgodnieniu przedłużenia terminu, różnica za pozostałe dni najmu płatna jest najpóźniej w dniu następnym po przedłużeniu umowy, przelewem na podany przez przedstawiciela ARSEN rachunek bankowy.
 4. Za przedłużenie użytkowania pojazdu bez zgody Wypożyczalni Arsen, Najemca za każdą rozpoczętą dobę zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej w wysokości pięciokrotności dotychczasowej  dziennej stawki najmu.
 5. W przypadku nie oddania pojazdu po upływie 6 godzin od zakończenia Umowy i nie powiadomieniu ARSEN o przyczynie zwłoki skierowane zostanie zawiadomienie do organów ścigania o popełnieniu przez Najemcę przestępstwa  przywłaszczenia pojazdu.
 6. W przypadku niewydania przez  Najemcę Wynajmującemu pojazdu po zakończonym okresie najmu Najemca ponosi wszelkie koszty związane z odbiorem pojazdu od Najemcy, w tym koszty dojazdu do miejsca w którym znajduje się pojazd w kwocie 2 zł netto za każdy przejechany kilometr oraz koszty pracownicze Wynajmującego w wysokości 10 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy.
 7. Skrócenie okresu najmu przez Najemcę, bez uprzedzenia o tym fakcie Wynajmującego z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzin,  powoduje obciążenie Najemcy karą umowną w wysokości 50 % naliczanej kwoty najmu z pozostałego niewykorzystanego okresu.
 8. Jeżeli pojazd zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, przysługuje mu prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym, o podobnym standardzie, lub - w przypadku braku takiej możliwości - zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu. Poza powyższym nie przysługują Najemcy inne roszczenia w stosunku do ARSEN.
 9. Do obowiązków Najemcy należy dbałość o powierzone mienie, używanie właściwego paliwa, wymiana przepalonych żarówek, uzupełnianie płynów eksploatacyjnych, ciśnienia ogumienia oraz ewentualnej jego naprawy.
 10. Ponadto Najemca zobowiązuje się przestrzegać następujących zasad używania pojazdu:
 1. Przewozić najwyżej taką liczbę pasażerów, na jaką zarejestrowany jest pojazd.
 2. Nie przewozić ładunków cięższych od dopuszczalnej ładowności pojazdu.
 3. Nie holować innych samochodów lub przyczep chyba, że przedstawiciel ARSEN wyrazi na to zgodę.
 4. Zabrania się prowadzenia pojazdu przez kierowcę znajdującego się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Nie opuszczać granic Rzeczypospolitej Polskiej bez pisemnej zgody przedstawiciela ARSEN. Próba opuszczenia granic Polski bez zgody ARSEN będzie traktowana jako usiłowanie kradzieży samochodu, o czym bezzwłocznie zostanie powiadomiona policja. Przed opuszczeniem Polski Najemca ma obowiązek wykupienia stosownego ubezpieczenia. ARSEN nie ponosi odpowiedzialności za szkody i awarie powstałe poza granicami Polski. Wyjazd bez zgody ARSEN poza granice kraju wiąże się z utratą kaucji.
 6. Nie brać udziału w wyścigach, rajdach lub innych zawodach sportowych ani w treningach do nich. Złamanie tego zakazu skutkować będzie naliczeniem kary w kwocie 1.000 zł oraz poniesieniem przez Najemcę odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia pojazdu, w tym koszty jego naprawy.
 7. Zakazane jest używanie pojazdu do nauki jazdy lub jej doskonalenia.
 8. Jeżeli pojazd nie jest użytkowany, musi zostać zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami i kradzieżą, z wykorzystaniem wszystkich zamontowanych do tego celu zabezpieczeń.
 9. Nie wolno pozostawiać w pojeździe, podczas nieobecności Najemcy, kluczy i dokumentów pojazdu pod rygorem poniesienia pełnej odpowiedzialności za ewentualną szkodę.
 10. Zabronione jest oddawanie pojazdu osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem. W razie oddania pojazdu osobie trzeciej zarówno Najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni za przestrzeganie warunków Umowy i wszelkie szkody powstałe w tym czasie, zaś Najemca obciążony będzie karą umowną w wysokości 1.000 zł.
 11. Najemca zobowiązuje się przestrzegać przepisy ruchu drogowego. Za wszelkie wykroczenia powstałe w czasie wynajmu samochodu będzie obciążany najemca. Ponadto najemca obciążany jest opłatą manipulacyjną wynikającą z udostępnienia danych osobowych, w kwocie 100,00 złotych.
 12. Zabronione jest palenie w pojeździe oraz przewożenie w nim zwierząt. Złamanie każdego z tych zakazów wiąże się z obciążeniem Najemcy kara umowną w kwocie 500,00 złotych.
 1. Nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z punktu 10 OWN daje ARSEN prawo do zatrzymania kaucji, jako kary umownej , do dochodzenia zwrotu całkowitych kosztów ew. napraw oraz do odszkodowania od Najemcy na zasadach ogólnych, za wszelkie poniesione straty w tym utracone możliwości zarobkowania.
 2. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca jest zobowiązany zwrócić dowód rejestracyjny (o ile był mu wydany) i kluczyki od pojazdu, w przeciwnym razie Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę.
 3. W przypadku szkody z winy innego użytkownika drogi ARSEN ma prawo do zatrzymania kaucji do czasu niebudzącego wątpliwości orzeczenia o winie przez właściwy organ lub wypłaty odszkodowań przez ubezpieczenie OC sprawcy o ile pokrywa ono całą wysokość szkody, ma także możliwość dochodzenia równowartości utraconego zarobku.
 4. W przypadku szkody z winy Najemcy, braku możliwości wskazania sprawcy uszkodzeń pojazdu  lub utraty pojazdu, ARSEN ma prawo do zatrzymania kaucji na poczet zapłaty kwoty udziału własnego w szkodzie. Ponadto Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania za wszelkie straty, które z winy Najemcy nie zostaną zrekompensowane wypłaconym przez ubezpieczenie odszkodowaniem w ramach polisy AC pojazdu.
 5. Wysokość udziałów własnych w przypadku szkody komunikacyjnej z winy Najemcy lub przy braku możliwości wskazania sprawcy przez najemcę określa poniższa tabela:

 

Klasa pojazdu /przykładowy  model

UDZIAŁ WŁASNY

- VW Up, Toyota Aygo, Skoda Citigo, Fiat 500,

1000,00

B - Opel Corsa, Skoda Fabia, Toyota Yaris, Renault Clio,

1000,00

C - Toyota Corolla, Ford Focus, Skoda Octavia, Fiat Tipo,

1000,00

D - VW Passat, Opel Insignia, Volvo S60, Toyota Avensis, Ford Mondeo,

2000,00

D premium - BMW 3, Audi A4, Renault Talisman,

3000,00

E - BMW 5, Audi A6, Mercedes E, VW Arteon, Mercedes GLS,

4000,00

F - BMW 7, Audi A8, Mercedes S

4000,00

Crossover – Toyota Yaris Cross, VW T-Roc, KIA X-Ceed, Nissan Qashqai, Ford Kuga

2000,00

SUV - Toyota Rav 4, KIA Sportage, Renault Koleos

2500,00

SUV premium mały - Volvo XC 40, Audi Q3

2500,00

SUV Dp - BMW X3, Audi Q5, Mercedes GLC,

4000,00

SUV Premium - BMW X5, Audi Q7, Mercedes-Benz GLE

4000,00

VAN (K) - Opel Combo, Renault Espace, Dacia Jogger

2000,00

Dostawcze małe (M) – Dacia Dokker, Citroen Berlingo, Opel Combo

2000,00

Dostawcze duże (N) - Fiat Ducato, Reanult Trafic, Opel Movano  (L4H2)

2500,00

Bus (R) 9 osobowy - Renault Trafic, Opel Vivaro,

2500,00

DOWOLNY MODEL - SZKODA CAŁKOWITA LUB KRADZIEŻ POJAZDU

5000,00

 

C PREMIUM – BMW Series 1, Hyundai Elantra 1500 zł

 

 

 

 

 1. Wysokość opłat Najemcy w przypadku mniejszych uszkodzeń pojazdu, poniżej kwoty udziału własnego dla danej klasy pojazdu, określa załącznik nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków Najmu, stanowiący ich integralną część.  W przypadku takiej szkody naliczona  zostanie opłata administracyjna, w kwocie  200 zł + VAT, niezależnie od klasy samochodu.
 2. ARSEN nie ponosi odpowiedzialności za straty w pojazdach, należących do klientów, pozostawionych na terenie ARSEN. Za pozostawione pojazdy po upływie terminu najmu będzie pobierana opłata za parkowanie w wysokości 25,00 zł za każdą rozpoczętą dobę.
 3. Najemca przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność materialną w przypadku awarii ogumienia niebędącej następstwem wady fabrycznej oraz uszkodzenia tapicerki lub innych części wynajętego pojazdu oraz za inne koszty powstałe w wyniku złamania przepisów o ruchu drogowym przez najemcę.
 1. W przypadku zabrudzenia tapicerki pojazdu, skutkującego koniecznością jej prania, Najemca zostanie obciążony karą w wysokości 250,00 złotych.
 2. Gdy zaistnieje kolizja, lub wypadek drogowy w trakcie najmu, Najemca ma obowiązek:
 1. Niezwłocznie powiadomić policję i przedstawiciela firmy ARSEN o zaistniałej sytuacji.
 2. Otrzymać orzeczenie o winie od Policji wezwanej na miejsce zdarzenia pod rygorem poniesienia pełnej odpowiedzialności za skutki szkody, na zasadach szkód powstałych z winy Najemcy.
 3. Dokładnie wypełnić oświadczenie o okolicznościach uszkodzenia pojazdu otrzymane przy wydaniu pojazdu.
 4. Nie pozostawiać pojazdu bez opieki lub bez zabezpieczenia po wypadku.

20.  Najemca odpowiada za straty powstałe z tytułu zawinionego braku zabezpieczenia pojazdu lub dokumentów oraz niedopełnienia formalności niezbędnych do likwidacji szkody przez firmę ubezpieczeniową.

21.  Utrata kluczy lub dokumentów pojazdu daje ARSEN prawo do odszkodowania w wysokości określonej w punkcie 1 i 2 Cennika dodatkowych usług i kosztów wypożyczalni ARSEN.

22.  Jeżeli w czasie trwania najmu nastąpi potrzeba dokonania napraw pojazdu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić przedstawiciela ARSEN, zaniechanie tego obowiązku i próba naprawiania pojazdu przez Najemcę, może skutkować obciążeniem Najemcy kosztami nie uzgodnionych napraw.

23   ARSEN nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane wadą mechaniczną pojazdu, czy jego wyposażenia, ani za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe przez Najemcę.

24.  Opłata za wynajem jest pobierana z góry w momencie zawarcia umowy.

25.  W razie nieuregulowania przez Najemcę jakichkolwiek rachunków w ustalonym terminie ARSEN ma prawo do naliczania odsetek karnych, za każdy dzień opóźnienia płatności.

24.  Najemca zobowiązuje się do zwrotu pojazdu ze stanem paliwa w baku nie niższym, niż w momencie wydania. W przypadku niższego stanu paliwa, oprócz kosztów jego uzupełnienia przez ARSEN, Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 50,00 zł.  Przy wyższym stanie paliwa Najemca nie może ubiegać się o zwrot kosztów tankowania.

25.  Najemca zapoznał się z Cennikiem dodatkowych usług i kosztów wypożyczalni  Arsen i akceptuje go w całości.

26.  Wszelkie zmiany Umowy i odstępstwa od treści Ogólnych Warunków Najmu wymagają zgody obu stron z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

27.  Wszelkie kwestie sporne nieuregulowane Umową mogą być rozpatrywane w oparciu o Przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące najmu /użyczenia/.

28   Spory mogące w przyszłości wynikać z Umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu miejscowo właściwego dla ARSEN.

29.  Wszystkie podane ceny i kwoty kar są cenami netto.

30.  Zasady ochrony danych osobowych określa Załącznik nr 2 do Ogólnych Warunków Najmu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

TABELA KOSZTÓW USZKODZEŃ/DAMAGES COSTS

 

KLASA A oraz B

 

KLASA C oraz D

 

KLASY Crossover, SUV, mały SUV Premium

 

KLASY D Premium, D, F, SUV Dp, SUV Premium

 

SAMOCHODY DOSTAWCZE

 

SAMOCHODY TYPU VAN

Car body damage

Uszkodzenia powłoki lakierniczej

 

 

 

 

 

 

Paint chip

Odpryski lakieru

400,00

400,00

400,00

500,00

400,00

400,00

Small scratches (undetectable under the nail).

Małe zarysowania do spolerowania (niewyczuwalne pod paznokciem)

400,00

400,00

400,00

500,00

400,00

400,00

Scratches for car body repair (per one element for painting).

Zarysowania do naprawy blach-lak. (za jeden element do lakierowania)

500,00

600,00

700,00

800,00

500,00

500,00

Small dents on plastic elements (smaller than 2 PLZ coin).

Małe wgniecenia el. plastikowych (mniejsze niż moneta 2 zł)

450,00

450,00

450,00

550,00

400,00

450,00

Bigger dents on plastic elements.

Większe wgniecenia el. plastikowych

1000,00

1250,00

1250,00

1500,00

1250,00

1250,00

Paint crack on the bumper.

Spękania lakieru na zderzakach

1000,00

1250,00

1250,00

1500,00

1250,00

1250,00

Small dent on the car body without paint crack - smaller than 2 PLZ coin.

Małe gniecenia drzwi, nadkoli - mniejsze niż moneta 2zł, bez spękania lakieru

450,00

450,00

450,00

450,00

450,00

450,00

Dent on the door, mask, roof or other large damage.

Wgniecenia drzwi, nadkoli, progów. Pozostałe duże uszkodzenia

Cały udział własny

Cały udział własny

Cały udział własny

Cały udział własny

Cały udział własny

Cały udział własny

Damage on glass

Uszkodzenia szyb

 

 

 

 

 

 

Repairable chip on the windscreen, smaller than 5 GR coin.

Naprawialny odprysk szyby czołowej - mniejszy niż moneta 5 gr

600,00

600,00

600,00

800,00

800,00

600,00

Unrepairable damage on the windscreen.

Nienaprawialne uszkodzenie szyby czołowej (wymiana szyby)

Cały udział własny

Cały udział własny

Cały udział własny

Cały udział własny

Cały udział własny

Cały udział własny

Damage to the mirrors

Uszkodzenia  lusterek

 

 

 

 

 

 

Damage on the mirror - small scratches.

Uszkodzenie obudowy lusterka - drobne rysy

300,00

300,00

400,00

500,00

300,00

300,00

Damage on the mirror - deep scratches with a defect, cracking, breakage.

Uszkodzenie obudowy lusterka - głębokie rysy z ubytkiem, spękanie, połamanie

600,00

800,00

800,00

1000,00

800,00

800,00

Damage to the lower part of the front / rear bumpers - scratches from curbs, etc.

Uszkodzenia  dolnej części zderzaków przód/tył - rysy od krawężników  itp.

400,00

600,00

600,00

800,00

600,00

600,00

Damage to the wheelpits - deep scratches or missing.

Uszkodzenia  kołpaków  - głębokie rysy/ubytki/brak kołpaka

150,00

150,00

150,00

250,00

150,00

150,00

Damage to the rims and tires

Uszkodzenia  felg i opon

 

 

 

 

 

 

Damage to the aluminum wheels - scratches without cavities.

Uszkodzenia  alufelg - rysy bez ubytków

250,00

250,00

250,00

350,00

250,00

250,00

Damage to the aluminum wheels - deep scratches, material cavities.

Uszkodzenia  alufelg - głębokie rysy, ubytki materiału

400,00

400,0C

400,00

500,00

400,00

400,00

Tire damage - material loss.

Uszkodzenie opony - ubytek materiału

150,00

150,00

150,00

200,00

150,00

150,00

Tire damage - loss of material with unveiling of the structure (tire reinforcements).

Uszkodzenie opony - ubytek materiału z odsłonięciem konstrukcji (wzmocnień opony)

450,00

600,0C

600,00

800,00

700,00

700,00

Other damages/lost equipment

Pozostałe uszkodzenia/utracone wyposażenie

 

 

 

 

 

 

Broken / missing air intake grille.

Połamane/brak  kratki wlotu powietrza

400,0C

600,00

600,00

800,00

800,00

600,00

Broken / missing bumper strip front / rear.

Połamane/brak  listwy zderzaka przód/tył

400,0C

600,00

600,00

800,00

800,00

600.00

Fire extinguisher  or car lift missing.

Brak gaśnicy  lub podnośnika

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

Missing first aid kit.

Brak apteczki

200,00

200,00

200,0C

200,00

200,00

200,00

Missing repair kit.

Brak zestawu naprawczego

350,00

350,00

350,0C

350,00

350,00

350,00

Missing navigation card.

Brak karty do nawigacji

Cały udział własny

Cały udział własny

Cały udział własny

Cały udział własny

Cały udział własny

Cały udział własny

Admin Fee

Opłata administracyjna

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

 

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych NAJEMCÓW

 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119, s. 1, dalej: „RODO”), niniejszym informuję, że:

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

a)  Arsen Wypożyczalnia Samochodów Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy 91-463)  ul. Łagiewnicka 54/56 A lok. 4.25, NIP: 7272786395, REGON: 101386286, KRS: 0000415366.

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: arsen@arsen.net.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach:

 1. weryfikacji prawidłowości umocowania do działania w imieniu Kontrahenta, w tym weryfikacji powyższych danych w publicznych rejestrach, kontaktowania się w sprawach dotyczących wykonania Umowy i jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Arsen Wypożyczalnia Samochodów Sp. z o.o. (podstawa z art. 6 ust.1 lit b i f RODO). Dane będą przetwarzane do czasu realizacji umowy, zaś w zakresie ich archiwizacji do czasu przedawnienia roszczeń;
 2. wypełniania wszelkich ciążących na Arsen Wypożyczalnia Samochodów Sp. z o.o. obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa,
 3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń,
 4. w celu realizacji umów wynajmu samochodów przez Najemcę, od Wynajmującego – Arsen Wypożyczalnia Samochodów Sp. z o.o..

 

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

 1. organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa; w tym zwłaszcza Policja, Straż Miejska oraz Inspekcja Transportu Drogowego;
 2. podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Arsen Wypożyczalnia Samochodów Sp. z o.o. na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) lub osoby upoważnione. Będą to, m.in.: firmy archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe, współpracownicy Administratora;
 3. zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową.

 

 1. Źródło i zakres danych

Pani/Pana dane są zbierane bezpośrednio w związku z dążeniem do zawarcia umowy najmu (np. poprzez kontakt mailowy z Arsen Wypożyczalnia Samochodów Sp. z o.o., lub przekazane przez Pana/Panią osobiście w trakcie wydania pojazdu w najem). Pani/Pana dane są przetwarzane w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numery dowodu osobistego i prawa jazdy, PESEL, a także inne potencjalne dane osobowe przekazane w ramach korespondencji w toku zawierania lub realizowania umowy.

 

 1. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE WZGLĘDEM DANYCH OSOBOWYCH
  1. Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, które są przetwarzane przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do danych osobowych;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do przenoszenia danych osobowych;
 5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
  1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Nasze wypożyczalnie samochodów

BełchatówBiałystokBydgoszczCzęstochowaElblągGarwolinGdańskGrudziądzInowrocławJaworznoJelenia GóraKaliszKatowiceKielceKoninŁódźMińsk MazowieckiOlsztynOlsztynOstrów Wlkp.Piotrków Tryb.PłockPoznańRadomRogoźnoRokietnicaRzeszówSzczecinekToruńWarszawaWłocławekWrocławZgorzelec