Wypożyczalnia samochodów
Wynajem aut

Ogólne warunki wynajmu samochodu

Najemca wpłaca kaucję w formie i kwocie określonej na str.1 Umowy.

Najemca oświadcza, iż zapoznał się z Warunkami Najmu oraz Cennikiem wypożyczalni samochodów ARSEN.

 1. Pojazd użytkowany przez Najemcę jest ubezpieczony AC, OC i NW. Ubezpieczenie wliczone jest w cenę najmu pojazdu.
 2. Najemca oświadcza, że otrzymał pojazd w dobrym stanie technicznym, czysty, wraz z wyposażeniem i zobowiązuje się zwrócić go w określonym Umową czasie i miejscu wraz z otrzymanym wyposażeniem, i w nie pogorszonym stanie.
 3. Jeżeli zwracany pojazd jest brudny i niedotankowany Najemca zapłaci za usługę mycia - (50,00 zł), czyszczenia - (50,00 zł) oraz za brakujące paliwo, w ilości wg uznania ARSEN - (8,00 zł za 1 litr).
 4. Jeżeli dostarczenie lub zwrot pojazdu następuje w innym miejscu niż siedziba ARSEN, przewiduje się pobranie dodatkowej opłaty; 1,00 zł. za 1km od siedziby ARSEN, jednak nie mniej niż 30,00 zł.
  • Jeżeli wydanie lub zwrot pojazdu następuje poza godzinami pracy Arsen, przewiduje się pobranie opłaty dodatkowej w wysokości 50,00 zł.
 5. Przedłużenie najmu musi być uzgodnione telefonicznie i zatwierdzone pisemnie (wystarczy SMS lub Faks) przez przedstawiciela ARSEN, co najmniej 4 godziny przed upływem terminu Umowy. Po uzgodnieniu przedłużenia terminu, różnica za pozostałe dni najmu płatna jest najpóźniej w dniu następnym po przedłużeniu umowy.
 6. Za przedłużenie najmu do 2 godz. za zgodą ARSEN, pobierane będzie 50% stawki dziennej. Za przedłużenie najmu ponad 2 godz. za zgodą ARSEN, liczona będzie następna doba wg cen Umowy.
 7. Za przedłużenie najmu bez zgody ARSEN, stawka najmu za każdą rozpoczętą dobę zostanie pięciokrotnie podwyższona.
 8. W przypadku nie oddania pojazdu po upływie 6 godzin od zakończenia Umowy i nie powiadomieniu ARSEN o przyczynie zwłoki skierowane zostanie zawiadomienie do organów ścigania o dokonaniu przestępstwa kradzieży pojazdu.
 9. Skrócenie okresu najmu przez najemcę powoduje obciążenie najemcy karą umowną w wysokości 50 % naliczanej kwoty najmu.
 10. Jeżeli pojazd zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, przysługuje mu prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym, o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu. Poza powyższym nie przysługują Najemcy inne roszczenia w stosunku do ARSEN spowodowane awarią.
 11. Do obowiązków Najemcy należy dbałość o powierzone mienie, używanie właściwego paliwa, wymiana przepalonych żarówek, uzupełnianie płynów eksploatacyjnych, ciśnienia ogumienia oraz ewentualnej jego naprawy.
 12. Ponadto Najemca zobowiązuje się przestrzegać następujących zasad używania pojazdu:
  • Przewozić najwyżej taką liczbę pasażerów, na jaką zarejestrowany jest pojazd.
  • Nie przewozić ładunków cięższych od dopuszczalnej ładowności.
  • Nie holować innych samochodów lub przyczep chyba, że przedstawiciel ARSEN wyrazi na to zgodę,
  • Zabrania się prowadzenia pojazdu przez kierowcę znajdującego się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
  • Nie opuszczać granic Rzeczypospolitej Polskiej bez pisemnej zgody przedstawiciela ARSEN. Próba opuszczenia granic Polski bez zgody ARSEN będzie traktowana jako usiłowanie kradzieży samochodu, o czym bezzwłocznie zostanie powiadomiona policja. Przed opuszczeniem Polski Najemca ma obowiązek wykupienia stosownego ubezpieczenia. ARSEN nie ponosi odpowiedzialności za szkody i awarie powstałe poza granicami Polski. Wyjazd bez zgody ARSEN poza granice kraju wiąże się z utratą kaucji.
  • Nie brać udziału w wyścigach, rajdach lub innych zawodach sportowych ani w treningach do nich.
  • Nie używać pojazdu do nauki jazdy lub jej doskonalenia.
  • Jeżeli pojazd nie jest użytkowany, musi zostać zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami i kradzieżą używając wszystkich zamontowanych do tego celu zabezpieczeń.
  • Nie pozostawiać w pojeździe, podczas nieobecności Najemcy, kluczy i dokumentów pojazdu pod rygorem poniesienia pełnej odpowiedzialności za ewentualną szkodę.
  • Nie oddawać pojazdu osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem. W razie oddania pojazdu osobie trzeciej zarówno Najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni za przestrzeganie warunków Umowy i wszelkie szkody powstałe w tym czasie.
  • Najemca zobowiązuje się przestrzegać przepisy ruchu drogowego. Za wszelkie wykroczenia powstałe w czasie wynajmu samochodu będzie obciążany wynajmujący. Ponadto wynajmujący obciążany jest opłatą manipulacyjną wynikającą z udostępnienia danych osobowych.
 13. Nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z punktu 11 i 12 OWN daje ARSEN prawo do zatrzymania kaucji, do dochodzenia zwrotu całkowitych kosztów ew. napraw oraz do odszkodowania od Najemcy na zasadach ogólnych, za wszelkie poniesione straty w tym utracone możliwości zarobkowania.
 14. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca jest zobowiązany zwrócić dowód rejestracyjny i kluczyki w przeciwnym razie Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę.
 15. W przypadku szkody z winy innego użytkownika drogi ARSEN ma prawo do zatrzymania kaucji do czasu niebudzącego wątpliwości orzeczenia o winie przez właściwy organ lub wypłaty odszkodowań przez ubezpieczenie OC sprawcy o ile pokrywa ono całą wysokość szkody, ma także możliwość dochodzenia równowartości utraconego zarobku.
 16. W przypadku szkody z winy Najemcy lub utraty pojazdu, ARSEN ma prawo do zatrzymania kaucji zgodnie z punktem § 6 umowy. Ponadto Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości cen najmu za czas naprawy pojazdu, lub czas do wypłaty odszkodowania za utracony pojazd, oraz za wszelkie straty, które nie zostaną zrekompensowane wypłaconym przez ubezpieczenie odszkodowaniem w tym szkody wynikające z braku możliwości zarobkowania. Szkody do wysokości kaucji będą z niej potrącane w całości.
  • Opłata administracyjna za szkodę rozliczaną w ciężar polisy Auto Casco 813,00 zł do 1626,00 zł
 17. Jeżeli kaucję stanowi rzecz ruchoma, to nawet, jeśli jej wartość przekracza wysokość wyznaczonej kaucji, w przypadku szkody, rzecz ta może zostać zatrzymana do momentu całkowitego rozliczenia szkody.
 18. ARSEN nie ponosi odpowiedzialności za straty w pojazdach, należących do klientów, pozostawionych na terenie ARSEN. Za pozostawione pojazdy po upływie terminu najmu będzie pobierana opłata za parkowanie w wysokości 10,00 zł za każdą rozpoczętą dobę.
 19. Najemca przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność materialną w przypadku wybicia szyby, awarii ogumienia niebędącej następstwem wady fabrycznej oraz uszkodzenia tapicerki lub innych części wynajętego pojazdu oraz za inne koszty powstałe w wyniku złamania przepisów o ruchu drogowym przez najemcę.
 20. Gdy zaistnieje kolizja, lub wypadek drogowy w trakcie najmu, Najemca ma obowiązek:
  • Niezwłocznie powiadomić policję i przedstawiciela firmy ARSEN o zaistniałej sytuacji.
  • Otrzymać orzeczenie o winie od Policji wezwanej na miejsce zdarzenia pod rygorem poniesienia pełnej odpowiedzialności za szkody.
  • Dokładnie wypełnić oświadczenie o okolicznościach uszkodzenia pojazdu otrzymane z dokumentami.
  • Nie pozostawiać pojazdu bez opieki lub bez zabezpieczenia po wypadku.
 21. Najemca odpowiada za straty powstałe z tytułu zawinionego braku zabezpieczenia pojazdu lub dokumentów oraz niedopełnienia formalności niezbędnych do likwidacji szkody przez firmę ubezpieczeniową.
 22. Utrata kluczy lub dokumentów pojazdu daje ARSEN prawo do odszkodowania w wysokości 1000,00 zł. za każdą z tych rzeczy.
 23. Jeżeli w czasie trwania najmu nastąpi potrzeba dokonania napraw pojazdu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić przedstawiciela ARSEN, zaniechanie tego obowiązku i próba naprawiania pojazdu przez Najemcę, może skutkować obciążeniem Najemcy kosztami nie uzgodnionych naprawy.
 24. ARSEN nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane wadą mechaniczną pojazdu, czy jego wyposażenia, ani za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe przez najemcę.
 25. Opłata za wynajem jest pobierana z góry w momencie zawarcia umowy.
 26. W razie nieuregulowania rachunku w ustalonym terminie ARSEN ma prawo do naliczania odsetek umownych w wysokości 0,14% za każdy dzień opóźnienia oraz do jednorazowego odszkodowania w wysokości 20% całkowitych należności, nie mniej niż 200,00 zł.
 27. Najemca zobowiązuje się do okazania paragonów/faktur(podczas zdania pojazdu) poświadczających uzupełnianie paliwa na stacjach benzynowych w trakcie użytkowania pojazdu przez Najemcę. W przypadku nie okazania paragonów/faktur kaucja nie podlega zwrotowi.
 28. Najemca zapoznał się z cennikiem Arsen i przyjmuje go w całości.
 29. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu stron z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
 30. Wszelkie kwestie sporne nieuregulowane Umową mogą być rozpatrywane w oparciu o Przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące najmu /użyczenia/.
Spory mogące w przyszłości wynikać z Umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu miejscowo właściwego dla ARSEN.
* wszystkie podane ceny są cenami netto.